freeamfva's blog

Head of SchiffGold fund and CEO of Euro Pacific Capital, vocal Bitcoin hater Peter Schiff, has taken to Twitter to share that the current rise of the gold price is bad news for Bitcoin.To get more news about SNX, you can visit wikibit.com official website.
 “Rising gold is bad news for Bitcoin”
 Schiff's son Spencer, who is a Bitcoiner unlike his father, stated that the precious metal has added merely 2%, but that did not convince his crypto-skeptical father.
 Schiff tweeted that gold has finally taken off after worse than expected data on inflation had been released. Bad news on inflation is good news for gold, he stated, adding that this rally is likely to be sustainable and has a long way to go.
 The gold bug also claimed that gold's rise is bad news for Bitcoin since, if real gold is going up, then “there's no need for a cheap imitation.
Last week, Peter Schiff also tweeted about the current hot trend in crypto—the Shiba Inu (SHIB) MEME cryptocurrency.
 In the comment thread under the tweet where he accused the CEO of MicroStrategy, Michael Saylor, of pumping Bitcoin, Schiff also mentioned SHIB.
 For more blockchain news, please download WikiBit - the Global Blockchain Regulatory Inquiry APP.
The rumors of the first Bitcoin ETF approval linked to Bitcoin futuresare gaining strength adding more fuel to the BTC price surge. Thus, ahead of the SEC approval, the Bitcoin futures premium has tripled this month.To get more news about BSV, you can visit wikibit.com official website.
On Thursday, October 14, the open interest (OI) for Bitcoin futures touched a record high on CME. As per the data by Bybt, the total BTC futures open interest is currently at 21.77 billion. While on the other hand, the BTC futures OI on CME has touched an 8-month high at $3.32 billion. The open interest on CME is even more than when Bitcoin was trading at $65,000 levels.
 The rising open interest and premium for BTC futures suggest more money coming into the market. It means that more investors are willing to seek exposure to the worlds largest cryptocurrency. Furthermore, the rising OI in Bitcoin futures also suggests that more institutional money is coming into the market.
 Sources: Bitcoin Futures ETF Wont Face SEC Roadblock
 As per the latest report from Bloomberg, the Bitcoin futures ETF is likely to face the least resistance from the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). People familiar with the matter said that SEC is likely to approve Bitcoin ETF this month.
 It looks like even the big market players have already sensed this. On Wednesday, October 13, Ark Invest was the latest to latest to apply for a Bitcoin ETF approval tracking BTC futures.
 The rumors are gaining strength with every passing day as we are already halfway through October. However, not one but four Bitcoin futures are poised for October approval.
 If Bitcoin (BTC) ETF successfully makes its way to the U.S. market, the BTC price can skyrocket to $64K and beyond in no time.

สามารถ เจนชัยจิตวนิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ระบุถึงปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวง Forex ซึ่งตนได้แสดงความคิดเห็นหลายครั้งว่าอัตราการหลอกลวงมีมากและขอเรียกร้องให้มีข้อกฎหมายออกมาจัดการอย่างจริงจัง ซึ่งหากเป็นไปได้จริง เหล่าโบรกเกอร์ Forex ไทย IB กองทุนเถื่อน อาจตกที่นั่งลำบาก.To get more news about FBS, you can visit wikifx.com official website.
 อดีต รมต. กล่าวว่า ตรงนี้มีกฎหมายในการจัดกุมอย่างชัดเจนแต่ขาดเจ้าภาพในการทำ ในข้อกฎหมายพระราชกำหนดที่เป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนใน มาตรา.4 ก็ระบุไว้ชัดเจน ผมขอหยิบยกมาตรา 4 วางหลักไว้ว่า
 “ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า ในการกู้ยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้นได้ และในการนั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”
2.png
 ผู้ใดไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดำเนินการ หรือให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดดำเนินการโฆษณา ประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนโดย (1) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ (2) เก็งกำไรหรืออาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย
 ผมเคยประชุมในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเคยสอบถามทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเคยอนุญาตให้เอกชนรายใดดำเนินการมั้ยเพราะการหลอก Forex มีเยอะมากปี62 ก็มีแชร์ “Forex-3D” คนเสียหายหลายหมื่นคนความเสียหายหลายพันล้านบาท ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยให้เอกชนหรือบุคคลใดซื้อขาย Forex ตนจึงอยากเสนอให้ทีการออกกฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงซ้ำ ๆ ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้จริง ๆ จัง
 เพราะพอเกิดการหลอกลวงขึ้นมาไม่ว่าจะใช้กฎหมายฟอกเงิน หรือ ป.วิอาญา ป.วิแพ่ง ก็ไม่เคยนำทรัพย์สินมาคืนให้ผู้เสียหายได้ครบแถมบางคดีใช้เวลารอนานกว่า 30 ปี เพราะถึงแม้ว่าหน่วยงานปปงมีมาตรการยึดอายัดทรัพย์ก็ไม่สามารถคืนให้ผู้เสียหายได้ทันทีต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแพ่งพิจารณา ซึ่งก็มีกระบวนการอีก 3 ศาลแตกต่างจากการกระทำผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทอื่น เช่นการปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ถ้าตำรวจจับแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นคืนให้เจ้าทรัพย์ทันทีซึ่งนั่นคือความไม่ยุติธรรมเพราะเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 25วรรคท้ายระบุว่า“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“ผมจึงอยากฝากเรื่องนี้ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยถูกฉ้อโกง เหมือนสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ ออก พรก.การกู้ยืมเงินปราบปรามแชร์แม่ฉม้อย เพื่อความมั่นคงของประเทศ และควรทำเป็นนโยบายเร่งด่วนเหมือนคำที่เคยให้ไว้ต่อที่ประชุมสภา อย่าทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นบิดเบี้ยวไปมากกว่านี้ ตนเพียงอยากเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนไปยังนายกรัฐมนตรี เพราะกฎหมาย พรบ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ที่ภาคประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นกฎหมายเข้าสภาแล้วแต่เนื่องจากเป็นร่างการเงินจึงต้องให้นายกฯลงนามรับรองแต่บัดนี้นายกฯเองก็ไม่ได้ลงนามรับรองจึงทำให้ร่างนี้ตกไป”
 หากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ นำไปสู่การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ Forex ในไทยอย่างจริงจัง เหล่าโบรกเกอร์สัญชาติไทย เหล่า IB และกองทุน Forex ไทย อาจถูกจับตามองมากขึ้นจากทางภาครัฐ รวมทั้งการหลอกลวงต่าง ๆ ที่อ้าง Forex มาบังหน้าก็อาจน้อยลง นำไปสู่การจบวงจรโกงซ้ำ ๆ ได้ซักที
 หากประเด็นนี้มีการอัพเดตอย่างไร เราจะรีบนำข้อมูลมารายงานให้ทันเหตุการณ์เลย โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป WikiFX เพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้ทันที พร้อมไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของตลาด Forex ไม่ว่าจะเป็นบทความเทคนิคร้อยแปดพันเก้า บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาด แล้วยังมีปฏิทินข่าวให้อ่านแบบฟรี ๆ แถมยังสามารถตรวจสอบข้อมูลโบรกเกอร์ Forex ได้ทั่วโลกเลยนะ! มีรึยัง? ถ้าไม่มี โหลดเลย โหลดฟรี!

 แนะนำฟีเจอร์ “จัดอันดับโบรกเกอร์” คุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex แนะนำอยู่หรือไม่ ถ้าใช้ให้ดาวน์โหลดแอพ WikiFX เพื่อตรวจสอบโบรกเกอร์หรือดูการจัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex เพราะแอพ WikiFX ได้ตรวจสอบโบรกเกอร์และคัดสรรมาให้หมดแล้ว ว่าโบรกเกอร์ไหนดีหรือไม่ดี

如今短影片和直播已經成為了受人追捧的兩種娛樂方式,想必大家都很熟悉。 而今天天眼君重點說一說直播,隨著直播的熱潮越演越烈,各種行業管道都開始轉戰視頻直播,其中就包括金融理財行業,然而從一些天眼君接收到的投訴來看,很多不法分子同樣盯上了直播這樣的平臺.To get more news about maverickfx review, you can visit wikifx.com official website.
受到薦股騙局詐騙的吳小姐怎麼也沒想到,自己平時就愛看看炒股的直播,最後怎麼被誘導至虛假的外匯平臺TIX,最終導致自己被騙3萬美金。
 騙局的開始:誤入炒股影片直播
 在今年8月中旬,吳小姐接到了一個陌生電話,對面是個聲音甜美的女孩子,電話中誠邀女士加入一個炒股群,在群裡有專業的炒股專業,會在每天直播講解股票,且完全不會收取任何費用。
 正值股票大熱的時期,吳小姐本來對股市就躍躍欲試,便抱著試試的態度添加了客服的微信,隨後就被拉入了股票群。 正如客服所說,群裡一天有三場直播,分別是早上開盤、下午開盤以及晚上七點半三個時間段。 在直播室里,經常有4個股票老師輪流上課講解,並且會推薦股票,有一次老師推薦了一支收益達到30%的股票,讓吳女士對老師的信任倍增。

 不過沒多久,老師就經常帶著直播間的所有學員進行操盤演練,說是之後可以跟某大機構打成協議進行千人坐莊。 但是隨後這個協定沒談成,老師又開始鼓勵學員在國慶前買股票進行鎖籌,這樣重組之後就可以獲得三倍的收益。 但是這個計劃需要資金,老師看這些學員的錢籌不夠,就開始忽悠大家利用其他的投資方式來賺取資金。
 而其他的投資方式就是炒外匯,幾位老師開始輪番鼓動大家去外匯平臺TIX開戶入金。 只要沒有去開戶的學員,都被踢出了直播間。 迫於壓力以及想要賺錢的慾望,吳女士同樣在TIX註冊了個人帳號,並跟隨著老師的指導進行操作。
 9月22日,吳女士在平臺TIX申請出金,本來說好的到帳時間為T+1,等到了25日也沒有收到提現。 詢問平臺的客服無人回應,再詢問老師的助理僅得到一句“幫你問一下”回答,之後再也沒有任何回應。
在外匯天眼上查詢,TIX天眼評分1.00分,當前暫無任何實際有效監管的監管資訊,存在巨大的風險,建議投資者遠離。
 嘗試打開TIX的官網,發現仍在使用中,投資者一定要注意警惕。
在數據安全一欄,就官方的表示數據透明安全,擁有專業技術的支持,簡直就是說了一堆廢話。
 可以看出,TIX的官網資訊完全經不起推敲,就是一個低成本的虛假外匯平臺。 吳女士會遭受TIX的詐騙,完全是因為那個視頻直播導致的。
 反思的背後:視頻直播亂象
 現在的影片直播間總是充斥著「買它! “”下單“等的”吆喝聲,因為大多數的直播間都是帶貨的性質。 然而當直播間買的貨變成了理財產品,就要提高警惕了。 在正規管道中,相關的理財金融直播稍顯低調,大多集中在理財知識普及、投資者教育等內容,但是銷量卻出奇的驚人,可見對於這方面感興趣的觀眾很多。
 當下的理財直播市場存在魚龍混雜的亂象,中國銀保監會要求,銀行業金融機構應審慎開展代銷業務,但是在網路流量等因素影響下,個別金融機構卻試圖通過理財直播打“擦邊球”。 一些正規的金融機構都會如此,更何況是非法的詐騙團夥搞出來的理財直播呢? 不法分子正是利用了網路流量這一巨大效益,吸引到了受害者。 值得注意的是,這種非法的直播網站往往都是設置在一個不知名的網站中,並不是主流的影片直播網站。
 據投訴者吳小姐稱,實施詐騙的股票直播間每天都擁有一萬多的觀眾,雖然也存在詐騙團夥捏造觀眾數的可能,但是受害者絕不會是吳小姐一個人。 正如天眼君收到的投訴來看,遭受股票直播詐騙的投資者的確不少,可見這樣的現象已經泛濫。
 無論抱著什麼心態參與去學習股票的知識,切記自己的初心,不要被高利益所蒙蔽去投資沒有任何監管的黑平臺,因為這樣的平臺一旦入金,你的資金就已經被吞掉了,出金簡直就是癡心妄想,想要學習賺錢的知識,絕沒有速成的訣竅,要的就是腳踏實地以及學會去辨別真假平臺!

El dólar pierde posiciones frente a las divisas de alto rendimiento, aunque avanza frente al yen al comienzo de la jornada de negociación de este jueves en Europa, mientras el mercado asimila las implicaciones de los datos de inflación de Estados Unidos del miércoles, que resultaron mejores de lo esperado.To get more news about tickmill, you can visit wikifx.com official website.
 A las 9:00 horas (CET), el índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, desciende un 0,1% hasta 93,995, situándose por debajo de 94 por primera vez esta semana, mientras que la libra esterlina y los dólares canadiense, australiano y neozelandés ganan terreno.
 Las únicas ganancias destacables del dólar han sido con respecto al yen, frente al que subió otro 0,3%, hasta 113,53, respaldado por las expectativas cada vez mayores de una ampliación del margen de los tipos de interés con respecto a los de Japón.
 La tasa de inflación de Estados Unidos registró en septiembre nuevos máximos de 13 años en el 5,3%, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en el 4,0%, gracias únicamente a un fuerte descenso de las tarifas aéreas. Tres altos funcionarios de la Reserva Federal —Raphael Bostic, Mary Daly y Thomas Barkin— tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre la evolución de la situación a lo largo del día. Las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed, publicadas el miércoles, consolidaron las expectativas de que la Fed anunciará el inicio de la retirada de los estímulos el mes que viene.
Los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos, que se publicarán a las 14:30 horas (CET), encabezan la agenda económica del día.
 En los mercados emergentes, el dólar registra nuevos máximos históricos en 9,1872 frente a la lira turca, después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan despidiera a tres vicegobernadores del banco central, lo que socava aún más su independencia y su credibilidad antiinflacionaria. Los despidos incluyeron al único miembro de la junta de toma de decisiones del CBRT que votó en contra del recorte de los tipos de interés en septiembre, que se produjo en un contexto de inflación cercana al 20%.
 El yuan chino baja después de que la inflación de los precios al productor alcanzara en septiembre máximos de 26 años en el 10,7%, por encima de las expectativas. China es uno de los pocos países en los que se plantea una flexibilización de la política monetaria, ya que se enfrenta a la actual crisis crediticia de su sector inmobiliario. El nivel de consolidación oficial del yuan en 6,4414 ha sido el más elevado en casi un mes.
 Las fábricas chinas se han visto sometidas a una mayor presión inflacionaria, después de que el Gobierno permitiera la subida de los precios de la electricidad industrial para aliviar la presión sobre los servicios públicos del país a principios de esta semana.
 El peso chileno se ha recuperado tras registrar mínimos de 17 meses frente al dólar después de que el banco central del país subiera sus tipos de interés oficiales en 125 puntos básicos, hasta el 2,75%, más de los 100 puntos básicos previstos.
Теперь более подробно рассмотрим причины, по которым компания пополнила рейтинг черных брокеров WikiFX.To get more news about videforex, you can visit wikifx.com official website.
 Согласно данным, представленным на сайте, деятельность компании регулируется британским регулятором. Однако найти реальных тому подтверждений в официальных реестрах не удалось. Кроме того, домен сайта был запущен только в 2021 году, а не в 2013 году, как упоминается на сайте.
 Учитывая то, что компания работает менее года и на самом деле не имеет лицензии государственных регуляторов, то заявления о ее надежности безосновательны.
 Обратите внимание, если вы новичок в сфере форекс торговли, выбор брокера играет очень важную роль в трейдинге, в связи с этим перед началом торговли на форекс, в обязательном порядке просмотрите наш «черный список» брокеров. Возможно, выбранная вами компания уже имеет черную метку.
Angered people are threatening to dump corpses of victims who have died from frustration over the alleged fraud.To get more news about aafx/WikiFX Verification, you can visit wikifx.com official website.
 The turmoil around the victims of the failed South African forex trading firm MBA has increased, with people actively asking for their investment to be returned. Local media outlet Punch reported protests of groups of people threatening to ‘dump the corpse’ of any investor that dies from frustration over the collapse of the alleged fraudulent scheme.
 People are spotted around the palace of the Paramount Ruler of the Elekahia community, who are protesting against Maxwell Odum, CEO of the firm, who is accused of defrauding Nigerians of billions of Naira. Christian Agadaga, one of the leaders of the protests, told media outlets that theyre seeking to summon the owner of MBA Forex Trading and Capital Investment Limited.
 “We also use this opportunity to call on the President of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari, to shift a little focus on financial banditry, because Maxwell Odum is a financial terrorist and a bandit. He should be fished out. He (Odum) cannot be smarter than Nigeria. We are calling on the President to mandate the Inspector-General of Police, Usman Baba Alkali, to fish out Maxwell Odum,” he commented.
 Agadaga claimed that some victims have died or are hospitalized due to the frustration of having lost their money in the alleged fraudulent forex scheme. “For us as civil society organizations, we appreciate the fact that the paramount ruler will hear from all sides; we know that his royal highness will live above board by not taking sides with his kinsmen and subjects,” Enefaa Georgwill, Chairman of the Rivers State Civil Society Organisations, told local press.
 No Money Has Been Refunded
 As of press time, Odum remains unreachable to any inquiries from the media. The bogus firm is located in Port Harcourt and has been inoperative since December 2020. Last year, he sent an audio statement claiming that he would refund investors‘ money – something that hasn’t happened.
 In September, two South African Forex scammers were convicted twenty years after the investigations and court proceedings of a case. The two brothers, Peter and Louis Henderson, are responsible for scamming over R 6.2 million ($437,170) from investors.
Trading style often correlates with the personality of the trader. It is important to reflect internally on personality and lifestyle before choosing a trading strategy and creating a trading plan. This is because using a trading style contrary to your personality will lead to difficulties down the road in sticking to your trading plan.When a trader finds the trading style that suits them best; the style generally endures long term. A trader who isnt comfortable with a trading style or has not found a home in a specific trading style is the one who most often makes the most common trading mistakes.To get more news about Forex.com, you can visit wikifx.com official website.
 TRADING STYLES FOR HIGHLY-ORGANIZED INDIVIDUALS SHORT ON TIME
 Strategies to consider:
 Swing Trading- Swing trades are considered medium-term as positions are generally held anywhere between a few hours to a few days. The time investment is minimal which is suitable for traders short on time. Orders to open and close may be used which will automatically trigger once certain price levels are reached.
 Automated Trading - Another approach for traders short on time, or trading in their spare time, is automated trading. Traders merely set their entry and exit criteria along with the size of the trade and allow the market to do the rest.
 TRADING STYLE FOR CAUTIOUS INDIVIDUALS WITH TIME TO RESEARCH
 Strategies to consider:
 Position Trading – This is suitable for traders looking to hold positions for a prolonged period (months/years), often basing decisions on long-term fundamental factors. Large capital is required to withstand any potential volatility during the lifetime of the trade in order to avoid a margin call. Cautious individuals will also tend to trade smaller sizes, make use of stops, and avoid highly volatile markets.
 TRADING STYLE FOR DECISIVE INDIVIDUALS WHO PREFER INSTANT RESULTS
 Strategies to consider:
 Scalp Trading - A scalp trader looks to open and close a trade within minutes, often takingadvantage of small price movements usually with high leverage. Profits and losses are realized swiftly due to the fast-moving nature of this trading strategy. Decisive traders that seek instant results often trade the news by formulating an opinion of how the market is likely to react and plan accordingly.
 Traders of different personalities and lifestyles can all participate in the forex market. Whether a trader is comfortable with a hands-on longer-term swing or position trading approach, or shorter-term day trading or scalping approach or even a hands-off automated trading approach; trading has something for everyone!
前半記事では、酒田五法の基本知識について解説しました。世界でも知られているチャート分析の発祥は日本だったのです。ヘッドアンドショルダーやトリプルトップなどのチャートフォーメーションも、日本が発祥でした。To get more news about 酒田五法, you can visit wikifx.com official website.
 日本は、世界でも有数の投資先進国だったのです。何だか少し嬉しい気がします。
 酒田五法の基本知識や覚えておきたいローソク足の形などについては、以下の記事で詳しく解説をしています。
 関連記事
 酒田五法って何?
 プライスアクションの原点となったローソク足分析【基本編】
 (https://cutt.ly/wikifxnews1002-2)
 さて、今回は、酒田五法を使った実際のトレード手法を解説していきたいと思います。酒田五法は「プライスアクション」なので、スキャルピングトレーダーにおすすめです。もちろん、スイングトレードでも利用できます。
 気になるポイント!TOP3
 酒田五法はどの時間足でも活用できる?
 酒田五法を活用したトレードの実際例は?
 酒田五法を利用してトレードの勝率を高くするには?
 酒田五法だけでなく移動平均線や水平線など様々なテクニカル分析を組み合わせることがポイントです。サラリーマントレーダーの方や主婦の方でも、酒田五法を利用すれば、昼間や夜の空いている時間を狙って勝率の高いスキャルピングの考え方が理解できるようになります。
 
1.酒田五法はプライスアクションの原点【準備編】
 この章では、酒田五法とプライスアクションの関係について解説をしていきます。
 
1-1 プライスアクションって何?
 プライスアクションという言葉を聞いたことがあると思います。プライスアクション(Price Action)とは、価格の動きを分析してトレードする古典的な分析手法です。欧米のトレーダーに愛用されている手法ですね。
 酒田五法は、プライスアクションの原点と言えます。
 相場の状況を最も早く反映するのは「価格」です。つまり、「ローソク足」の形に反映されます。ボリンジャーバンドや移動平均線などは、どうしても遅れて反応します。そのため、エントリー‧決済の判断が遅れてしまうことも、頻繁に起こります。
 テクニカル分析をするトレーダーであっても、プライスアクションを理解することは非常に重要です。プライスアクションを理解できれば、価格の重要な節目やトレンドが反転する兆候、トレンドが続くのかなどを他のトレーダーよりも早く判断できるようになります。
 
1-2 酒田五法の勝率は実際どう?
 前半の記事で酒田五法の「三川」と呼ばれる3本のローソク足の組み合わせ、「三山」などのチャートフォーメーション分析などについて解説しました。
 しかし、実際のチャートを見てみると、酒田五法のローソク足の組み合わせは数えきれないぐらい出現しています。やはり時間軸が小さくなるほどダマシも多くなってしまうので、勝率が低くなってしまいます。
 また、トレーダーによって解釈が分かれる形も多く、正確な勝率は分かりません。私の経験上、次のローソク足が予想どおりになる勝率は、50%ぐらいではないかと考えています。
 酒田五法を使ったプライスアクションで重要なのは、節目となっている価格帯の付近でローソク足がどのような形になっているかを確認することです。
 どちらにしろ、酒田五法だけを使っても継続的に勝ち続けることは難しいのではないかと思います。
Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Jepang (Bank of Japan) telah menandatangani perjanjian perpanjangan kerja sama Bilateral Swap Arrangement (BSA).To get more news about videforex, you can visit wikifx.com official website.
 Asal tahu saja, BSA Indonesia dan Jepang adalah sebuah perjanjian bilateral pertukaran mata uang antara kedua negara dalam bentuk swap antara Indonesia rupiah dengan dollar Amerika Serikat (AS) dan/atau Yen Jepang. Kerja sama ini juga sebagai opsi bantalan kedua (second line of defense) dalam menjaga ketahanan eksternal.
 “Sebagaimana perjanjian sebelumnya, kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan swap dengan nilai fasilitas swap sampai dengan US$ 22,76 miliar atau nilai yang setara dalam Yen Jepang,” ujar Kepala Grup Departemen Komunikasi BI Muhamad Nur dalam keterangannya, Kamis (14/10).
 Kesepakatan ini berlaku efektif per hari ini, atau per 14 Oktober 2021. Perpanjangan kerja sama BSA Indonesia - Jepang juga sekaligus memerhatikan keselarasannya dengan amendemen pada perjanjian Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) yang menjadi rujukan.
 Harapannya, perpanjangan BSA dapat semakin memperkuat kerja sama keuangan kedua negara dalam menyediakan jaring pengaman keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di tingkat regional dan global.
 Sebagai tambahan informasi, perjanjian kerja sama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan terakhir diperpanjang pada 14 Oktober 2018 dengan masa berlaku 3 tahun.
WikiFX sẽ cùng các bạn tìm hiểu, đồng thời phân biệt 3 thuật ngữ phổ biến nhất trong thị trường ngoại hối đó là Balance, Equity và Free Margin.To get more news about kiến thức forex căn bản, you can visit wikifx.com official website.
 1. Balance là gì?
 Đơn giản đây là số dư ban đầu trong tài khoản của bạn. Để bắt đầu giao dịch Forex, bạn cần mở một tài khoản giao dịch và nạp một số tiền vào tài khoản của bạn.
 Nếu bạn nạp vào số tiền 1000$, thì Balance của bạn là 1000$. Số dư này là số tiền tối đa mà bạn có thể mất.
 BALANCE = SỐ DƯ BAN ĐẦU
 Nếu bạn tham gia một giao dịch mới, thì balance tài khoản của bạn sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi lệnh giao dịch được ĐÓNG.
 Điều này có nghĩa là Balance của bạn sẽ chỉ thay đổi theo một trong các cách:
 • Khi bạn nạp thêm tiền vào tài khoản của bạn.
 • Khi bạn đóng một lệnh giao dịch.
2. Equity là gì?
 Equity được hiểu là Vốn chủ sở hữu hoặc vốn thực có – giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch của bạn.
 Vốn thực có (Equity) là tổng của Số dư tài khoản (Balance) và tổng lợi nhuận/thua lỗ của các giao dịch đang mở (Floating profit).
 EQUITY = BALANCE + FLOATING PROFIT
 Vì giá luôn chuyển động không ngừng => Floating profit luôn thay đổi => Equity luôn biến động.
 Nếu tài khoản của bạn KHÔNG có bất kỳ giao dịch nào đang mở (Floating profit = 0), thì Equity = Balance.
Ví dụ: Bạn gửi 1000$ vào tài khoản của mình. Balance = 1000$.
 • Bạn chưa thực hiện giao dịch nào trên thị trường: Equity = Balance = 1000$.
 • Khi bạn thực hiện 1 giao dịch và đang có khoản lỗ 50$ (Floating Profit = -50$). Lúc này Equity = 1000 + (-50) = 950$.
 Equity gọi là Vốn thực có vì nó phản ánh giá trị thực tài khoản của bạn. Equity quan trọng hơn Balance rất nhiều.
 3. Free margin là gì?
 Free margin là chênh lệch giữa Equity (Vốn chủ sở hữu) và Used margin (ký quỹ đã sử dụng).
 Ký quỹ còn dư đề cập đến Vốn chủ sở hữu trong tài khoản của nhà giao dịch KHÔNG bị ràng buộc trong các lệnh đang mở hiện tại.
Theo công thức trên có thể thấy nếu trạng thái giao dịch của bạn đang có lãi, Equity sẽ tăng lên và Free margin sẽ tăng theo. Từ đó có thể giúp bạn mở thêm nhiều lệnh giao dịch khác nếu muốn.
 • FREE MARGIN là số tiền không bị khóa bởi các lệnh giao dịch đang mở và có thể được sử dụng để mở thêm các giao dịch mới.
• Khi FREE MARGIN ở mức 0 hoặc ít hơn, bạn sẽ không thể mở được các giao dịch mới.

Natural gas prices continue to climb as market participants grow weary of low stockpiles ahead of the winter season. Global energy prices have soared of late, with large supply shortages now threatening the post-pandemic economic recovery. Major factories have been forced to close across Europe as rising energy costs have reduced the ability to produce products profitably. Rising gas prices have caught the attention of the White House, with top officials meeting to discuss solutions to alleviate domestic price pressures.To get more news about exness, you can visit wikifx.com official website.
 A US government report Thursday showed natural gas inventories posted a smaller-than-expected gain, further stoking fears of a widespread shortage over the winter months. For the week ending 10/8, inventories grew by 81 billion cubic feet (Bcf), short of the median Bloomberg estimate of 94 Bcf. The current month futures contract reached an intraday high of $5.964 per million British thermal units, but settled lower as mild temperatures look set to sweep across much of the United States in the coming days. An additional report from the Energy Information Administration noted that US homeowners could be facing the highest winter energy bills since 2007-08, which will place additional pressure on the Federal Reserves “transitory” stance on inflation.

Natural gas futures crucially held key trendline support during the recent pullback, indicating that the uptrend may continue in the near-term. Front-month futures pulled back in early October after a brief test of the 2014 high of $6.493, finding support in the form of an ascending trendline. With the uptrend remaining intact, price may look to break back above $6.00 en route to a retest of the 2014 high. The fundamental outlook remains constructive for higher prices, despite efforts by politicians to increase supply to the market. Should price reverse lower through trendline support, price may gravitate toward the psychological $5.00 level before it eyes the 50-day moving average below.
 RESOURCES FOR FOREX TRADERS
 Whether you are a new or experienced trader, we have several resources available to help you; indicator for tracking trader sentiment, quarterly trading forecasts, analytical and educational webinars held daily, trading guides to help you improve trading performance, and one specifically for those who are new to forex.

In accordance with the recent happenings that took place in the global currency market last week, the safe-haven currency (DOLLAR) was able to have a positive return in spite of the mumbo-jumbo the market was faced with. While the bulk of several market participants' attention was focused on the non-farm payroll that was released on Friday, still the “ninja pair” had a bullish trading appearance all through the first week of October. From the US economy updates and market releases, it was labelled that a modest report was fetched from every angle of the US financial statements. A recap of last week's trading session for the major currency pairs: saw a fraction of the major pairs which were able to close on a bearish note with others closing on a positive record. GBP/USD opened at 1.3412 and closed the week at 1.36114 with a bullish long-legged Doji candlestick pattern, AUD/USD opened at 0.72233 and closed at 0.73052, EUR/USD opened at 1.16165, closed 1.15711, USD/CHF printed a bearish remark at the close of the last trading session with a daily open of 0.92971 and closed at 0.92701. Furthermore, USD/JPY opened the trading week at the price of 110.824 and closed the week at 112.221.To get more news about envifx, you can visit wikifx.com official website.
 What To Expect For The USD/JPY
 US Fundamental Report
 To forecast the future price action of the dollar-yen currency pair. It should be observed that the overall market sentiment for the pair posed a buying trading signal. With much focus on the Federal Reserve bond and rates tapering meeting to be held in the early days of November a huge number of currency traders believed that the Fed will likely be subsiding the interest rate. Hence this will give more room for the dollar to continue its bullish rally across every other major pairs' opposition. The impact of the NFP report on Friday was digested to be a negative effect on the economic stability of the US Dollar, however, the dollar came out with a positive momentum hovering over other currencies. Although the expectation of traders was deemed towards having a negative reaction for the greenback. As the Consensus forecast for the non-farm farm payroll was pegged at 500K, still the actual reports for the September job claim report came out to be 194K down from the previous August release of 366K.
 The dollar index which gauges the greenback against six baskets of different currency pairs printed a negative dip of 0.1% at 94.067, nearly approaching last week's data of 94.504. To predict the future outcome of the dollar it should be noted that the estimated market moment of the greenback could be forced to undergo mild bearish corrections in the next trading week ahead.
 Japanese Fundamental Report
 In view of the 31st October Japanese representative election, the new prime minister Kishida declared the allocation of cash to every citizen affected by the virus and also promised to provide another surplus budget that'll cater for the provision of freebies after the election.
 With a closed look at the price chart, it is observed that further break in the price above the 112.221 level will foster a more upside break towards attaining the market value of 114.733 hence this price point should be marked as the initial take-profit zone, in general, the market price action eyes the all-time high value of June 2016 level that was priced at 118.816. To break these analyses into something more believable while dwelling on the indicator performance and result, it's discovered that the Relative strength index is currently trading at a level above 60, thus a pullback in price will help to stabilize the bullish momentum of the pair.

Davinci DC100: Know the electric bike that balances itself

The new Davinci DC100 is that ideal bike for those looking for unique, easy-to-ride experiences, and still ensures comfort and security.To get more news about davincitech, you can visit davincimotor.com official website.

Recently, Chinese startup Davince Tech has revealed this new model, which is practically a mobile robot, which has super advanced sensors that can track various information such as lean angle, speed and acceleration, ambient temperature, load, type of terrain and other motorcycle differences.

All these data that the new Davinci DC100 manages to obtain, are used to accurately calibrate as its power, which is provided to ensure legal performance in all situations.

According to the manufacturer's brand, the bike is 0 to 100 km/h in less than four seconds, has maximum speed of 200 km/h and 400-km autonomy in the NEDC cycle.

In addition, it has 135 cv power, peak 850 Nm torque. All these numbers can be impressive and differentiated.

Incredibly enough, Davinci DC100 can have its battery 100% charged in just thirty minutes. It is powered by a lithium battery with high energy density, fully compatible with high voltage platforms. The new Davinci DC100 is a futuristic motorcycle that has high-tech equipment, and has a super modern look.

But in addition to excellent performance and great autonomy, one of the main features of this electric motorcycle is because of the ability to balance and follow the pilot.

That is, if the pilot starts walking a little after a long ride, the motorcycle will follow him like an obedient dog.

Meet the electric bike Davinci Tech DC100

Davinci Tech is a Chinese startup that emerged in 2013, with the mission of creating real pleasure for the world. On this month's 17 day, she revealed her first electric bike, the DC100.To get more news about xxx, you can visit davincimotor.com official website.To get more news about davinci, you can visit davincimotor.com official website.

DC100 is a futuristic racer cafe, a motorcycle focused on acceleration, speed and autonomy. According to the company, the bike is 0 to 100 kilometers/h in less than four seconds, with maximum speed of 200 km/h and 400-mile autonomy in the NEDC cycle. With 135-cv power, 850-meter torque and battery power with full recharge capacity in thirty minutes, the bike has impressive numbers.

The bike has integrated ABS, CBS and traction control, has reverse function and ramp assistant. The smartphone will act as control panel and key to the bike.

Along with the DC100, the DC Classic was revealed, a motorbike with limited production to 50 units, manually built, equipped with suspension of Ochlins, brake Brembo and parts in carbon fiber. It has the same performance as DC100 and will be handed over to those who book it first.

There’s nothing like Halloween to allow yourself to explore the depths of fantasy and concoct a truly creative costume. But think twice before you add coloured non-prescription contact lenses to your get-up.To get more news about colored contacts prescription, you can visit beauon.com official website.

They could cause a host of issues, including corneal infections, conjunctivitis (pink eye) and even blindness. In 2011, Health Canada lobbied to amend the Food & Drug Act to classify cosmetic contact lenses as class II medical devices; the new regulation was passed and came into effect in July 2016. This means they need to be prescribed and sold through a medical distributor. So, if you come across coloured contact lenses at a novelty shop or drugstore, don’t buy them.To get more news about colored contacts non prescription, you can visit beauon.com official website.
Take it from Julian Hamlin, a 25-year-old from South Carolina, who says that after two years of regularly wearing coloured non-prescription contact lenses that he bought at a gas station, he went blind in his left eye in 2012.

Hamlin told Global News that regularly wearing coloured contacts was something he did because “I thought it would enhance my look.” But little did he know they were actually harming him.To get more news about colored contacts cheap, you can visit beauon.com official website.

He says he woke up one day and his eye was bothering him, but when he went to see a doctor he was misdiagnosed with pink eye. A few days later, he experienced blindness in his left eye.

“Since 2012 I have been diagnosed with glaucoma, astigmatism and a couple of cataracts,” he said. He’s also undergone 16 surgeries, including multiple cornea transplants, three glaucoma surgeries and cataract removal, among others.Similarly, 19-year-old Michigan resident Leah Carpenter was left partially blind after wearing zombie contact lenses as part of a Halloween costume in 2015. The day after wearing the lenses, she woke up with a red, swollen eye and was told that the lens had ripped out the top layer of her cornea.

Dr. Allan Slomovic, a Toronto-based ophthalmologist and professor of ophthalmology at the University of Toronto, recalls seeing a patient years ago who had a “miserable corneal ulcer” from wearing cosmetic lenses.

The thing about cosmetic lenses is that they’re contacts, they sit on the eye and can result in complications,” he says. “Contact lenses are typically safe, but when you don’t inform people [on how to wear and care for them properly], problems do occur.”
In the worst case scenario, a corneal ulcer can lead to blindness and requires a transplant. If a person doesn’t get care in a reasonable amount of time, they could lose their eye.

Diablo II: Resurrected Plagued By Login Issues

For the past six days, Diablo II: Resurrected players in the United States, Asia, and the United Kingdom have experienced intermittent difficulties when attempting to log in to the game’s online servers. Now, some are taking to social media to demand refunds.To get more news about Buy Diablo 2 Gold, you can visit lootwowgold official website.

According to Blizzard’s customer support Twitter account, the outages may be due to an issue affecting the game’s authentication servers, which can lead to players experiencing either “failed” or “slow” login attempts.

These server issues began after Blizzard patched the Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch versions of the game on October 6. The patch appeared to be routine fare, addressing issues like player profiles not being able to share names with online characters they created, and players not being notified when the game linked to their Xbox Live accounts. One fix made it so that players were no longer prevented from creating a game in their region after they joining a game in a different region.

Blizzard’s customer support Twitter account has posted numerous updates letting players know it is aware of the issues they are experiencing, and of the team’s efforts to implement fixes. The account has repeatedly tweeted that “Today’s login and game creation issues have been resolved,” but these maintenance efforts seem to only temporarily address the problem.

Players have taken to both Twitter and Reddit to vent about the challenges they’ve encountered when attempting to play Diablo II: Resurrected. While some users on r/Diablo have made memes about the game’s login issues, others have stated that the issues are carrying them into “i would like a refund territory.” Yes, although Blizzard’s support Twitter account has repeatedly thanked players for their patience, some have clearly gotten fed up with the ongoing difficulties, and have started the hashtag #RefundD2R. “Damn guys, login problems are like once a day,” one person tweeted along with the hashtag, while another exasperated player commented, “same day, same time, same channel. This is unbelievable. 5 days in this shit.”

One player who requested a refund posted a response from Blizzard apologetically denying the request. Other players on Reddit said that Blizzard had denied their refund requests because of the amount of time they had spent playing the game prior to experiencing outages.This afternoon, Blizzard posted a lengthy statement to its official forums addressing the issues players have experienced with Diablo II: Resurrected. The statement lays out detailed technical explanations for the causes of the issues. “In staying true to the original game,” the statement explains, “we kept a lot of legacy code. However, one legacy service in particular is struggling to keep up with modern player behavior.”

The statement also lays out Blizzard’s plans to address the issues, stating, “We can assure you that we will keep working until the game experience feels good to us not only as developers, but as players and members of the community ourselves.”

World of Warcraft: Fan Creates Azeroth-Style World Maps Out of Real Locations

After fifteen years and eight expansion packs, it is safe to say World of Warcraft has an iconic and recognizable style, especially in its many world and region maps. Redditor ConservationOfWumbo has taken that recognizable style and has been using it to recreate the United States of America as if it were another region in Azeroth.To get more news about wow gold pay pal, you can visit lootwowgold official website.

ConservationOfWumbo first showed off his state maps in the World of Warcraft style back in July of this year. Since then, they have been cranking out map after map. In just a few months, they've already completed almost a third of the United States, including some of the largest states.
The first batch of maps included Pennsylvania, the Carolinas, Virginia, and Maryland, and their second update included maps of New York, New Jersey, Texas, New Mexico, Arizona, Oregon, and Washington. Most recently, they revealed the completed maps for Idaho and California, the latter of which was large enough that it could be split in to, akin to the Barrens of Kalimdor in World of Warcraft.

At first glance, the maps themselves could easily be mistaken for a region in the game, with highways and interstates converted into roads and major capitals and cities transformed into towns and villages. Major landmarks also appear, such as Death Valley, the Mojave Desert, and even the wildfires that so frequently plague the West Coast.
ConservationOfWumbo is not taking requests for this project, and is focusing on whichever maps strike their fancy at the time, as it is primarily a fan project. But they do plan on eventually converting the entire United States into a World of Warcraft-like region map. As long as they continue to enjoy making these, ConservationOfWumbo has expressed interest in doing a map of the United Kingdoms after finishing up the United States.

The beautiful style ConservationOfWumbo has replicated from the game also inspired another artist, Winston-91, to create a map of The Netherlands in the World of Warcraft style. ConservationOfWumbo, who saw and complimented Winston-91's work, seems to have started another trend of artistic renditions inspired by World of Warcraft. Perhaps if this trend spreads further, the World of Warcraft community join their artwork together and make a map of all of Earth in the style of Azeroth.The full gallery of ConservationOfWumbo's work can be viewed on their Etsy page, EthanolMaps, where admirers of their work can also purchase posters, postcards and canvases of their favorite World of Warcraft-ized states, and show their support for the beautiful work they've done on these maps.

Everything You Get With A WoW Subscription

Previously World of Warcraft players had to own the base game and also purchase external expansion packs, but now Blizzard does things differently.To get more news about safely buy wow gold, you can visit lootwowgold official website.

World of Warcraft is often the first name that comes to mind when players think of MMO (massively multiplayer online) games. Originally released by Blizzard Entertainment in 2004, WoW has seen more than its fair share of players over the years, with some sources detailing World of Warcraft having over 4 million players daily, and even reaching 12 millions active subscribers in 2010 with the release of World of Warcraft: Cataclysm. WoW‘s subscription format is especially attractive to new players, being a semi-free-to-play game at first with a significant amount of freedom, without the immediate need to fork over money to experience World of Warcraft’s gameplay.

However, WoW is not completely free, and players have to pay to access the more major parts of the game, including getting past level 20, by purchasing a World of Warcraft subscription. This monthly fee allows players to enjoy all of the locations and elements of the MMORPG were previously locked, including access to all of the World of Warcraft expansions that have already been released. With the newest expansion to World of Warcraft, Shadowlands, having added quite a bit of new gameplay and endgame content, some new or curious players may be wondering how much a World of Warcraft subscription costs.
Previously, World of Warcraft would require players to purchase the base game, around $40, and all the expansions would have to be purchased separately or in a bundle. However, as of 2018, Blizzard no longer requires players to purchase the base game or expansions separately, instead allowing full access based on subscriptions. World of Warcraft’s subscription cost may charge players monthly, but also offers the option of charging every month, every three months, or every six months, with each price decreasing as the time between WoW subscription payments increases.

WoW has had a total of seven expansions, starting with Burning Crusade in 2007 and the latest being Battle for Azeroth in 2018. Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draener, and Legion were all included in this subscription prior to the release of Battle for Azeroth, with World of Warcraft subscriptions costing $12.99 per month for a year’s worth, meaning around $156 per year for the full game and all currently released expansions.

For current players who want to experience everything World of Warcraft has to offer, they can simply do so by purchasing one of these subscription tiers. Players can choose either a one-month World of Warcraft subscription for $14.99/month, a three-month World of Warcraft subscription for $13.99/month, or a six-month World of Warcraft subscription for $12.99/month. This will give them access to all of World of Warcraft’s previous expansions, up to and including the recently released Shadowlands. Although it may sound expensive, getting into World of Warcraft is now technically easier (and cheaper) than ever.

The 7 Biggest Innovations in Jewelry Design

On April 23, 2021, the New York Times reported the extent to which the pandemic has hastened the adoption and development of new production technologies in the jewelry industry. Without question, innovation is just as important in this industry as it is in any other—and it’s finally getting some attention.To get more news about designer jewelry website, you can visit jewelryhunt.net official website.

While there has been quite a bit of resistance to technological innovation amongst some jewelers and jewelry producers, this has rapidly begun to change. Jewelry innovations are attracting more attention than perhaps ever before.

We’ll take a look at some brands and jewelry lines that center on a unique design using advanced technology. Additionally, you will learn about specific technology types and equipment that are increasingly being used in the industry.
1. 3D Printing Technology
3D printing is one of the most exciting new technologies in jewelry design and production. There are numerous advantages to this production process, including drastically reduced production time and labor costs.

Another benefit is that 3D printing eliminates the possibility of human error, which is always a problem in traditional jewelry production.

Jewelry designers and producers can harness the power of this technology to create intricate details that would be extremely challenging or prohibitively expensive to produce traditionally.

For example, the Energy Addicts jewelry brand was created by Naomi Kizhner, an industrial designer. This line uses gold and biopolymer using 3D printing technology. The shapes are meant to represent energy created by the wearer’s body. It does this by reflecting specific body movements.

2. Windswept Jewelry
Windswept jewelry is not only a brand but a jewelry innovation from Irish studio Love & Robots. Love & Robots uses 3D printers to create the jewelry in its Windswept brand. But it’s not only technology that makes this jewelry so innovative, it’s also the creative concept of using historical weather data as a basis for jewelry designs.

Love & Robots uses 3D printing to create a shape somehow based on wind direction and pattern. When you order a piece of Windswept jewelry, you select the location (which may be anywhere on the planet) and the date for the weather you want to represent. Ordering a piece of Windswept jewelry is an excellent way to remember a special day from the past.

Love & Robots creates this jewelry in a range of materials, including rose gold-plated and yellow gold-plated brass, 14k rose gold, 14k yellow gold, and sterling silver.

3. Cable-Making
The method of cable-making in jewelry was invented by borrowing techniques from the electrical cable industry. With cable-making, jewelry makers spin wires together in a specific way to achieve a distinctive style.

You may have seen cable-making in yellow gold necklaces. Some designers mix gold wires in different colors, such as white and yellow. Mixing metals is more popular than ever in jewelry fashion.

Many jewelry enthusiasts enjoy pairing their cable necklaces with pendants. Cable necklaces create an eye-catching look, and they are sturdy for years of wear. In certain metals, this kind of jewelry may have a distinctly industrial look that’s often on-trend.

4. DaVinci Diamond Factory
The DaVinci Diamond Factory is a revolutionary technology: the first-ever automated system for full-faceted laser cutting. This innovative technology automates diamond laser cutting, as well as shaping.

Just one process can take a rough diamond and create a brilliant diamond with an advanced cut. In fact, this system produces cuts with as many as 57 facets in just one round. Additionally, DaVinci Diamond Factory offers fancy shaping capability. As a result of how this system drastically cuts down on labor, this equipment brings down the cost of finished diamond jewelry.

The DaVinci’s process includes polishing, which is part of the smoothing step that happens after cutting. The DaVinci Diamond Factory is made possible by advanced Laser MicroJet technology. Both natural rough diamonds and lab-grown diamonds may be cut and processed through this system.

5. Electroforming
If you enjoy truly durable metal jewelry designs that are comfortably lightweight, pieces made with electroforming are an option. For obvious reasons, electroforming is an especially useful and popular method for producing earrings.

Electroforming generally involves joining metal layers to a selected organic material or gemstone, completely enveloping and covering it.

A popular type of electroforming involves copper layered on hard material, such as a gemstone. This creates a unique piece of jewelry that combines the appeal of organic material or gemstone with the durability of this metal.

6. Metal and Plastic Matrixes
This is an innovative way to create lightweight (and often much more affordable) jewelry with a luxurious look. An example of a metal and plastic matrix is gold, including 18-carat gold, combined with plastic in a way that makes the resulting piece of jewelry appear to be pure gold.

If you’re looking for a watch or earrings that look like luxurious heavy gold but are much more comfortable, try looking for jewelry made with gold and plastic matrix.

7. Artificial Intelligence and Algorithms
Over the past several years, the use of artificial intelligence in jewelry design has become more prevalent. We see an example in Boucheron, a jeweler based in Paris. This jewelry maker started harnessing the power of AI in 2016. In the process, the designers scanned flower petals using 3D technology. The end product was floral rings that reflected the natural beauty of flowers.

More recently, this company’s creative director created its Contemplation collection using artificial intelligence and an algorithm in the design process. The items in this collection are meant to evoke the look and movement of clouds in necklace forms, using titanium wires, glass beads, and diamonds.

Pages: 1 2 3 »

Try Nasseej Now ...


Try Nasseej Now ...